Tag: สุนัข

สุนัข

สัญลักษณ์สุนัข

สุนัขเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่สื่อถึงการปกป้อง คุ้มครอง พรรคพวก และยังสามารถป้องกันในทางจิตวิญญาณได้ด้วย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้