Tag: symbol

ตะเกียง

สัญลักษณ์ตะเกียง

ตะเกียง เป็นอุปกรณ์ช่วยให้แสงสว่าง เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา การค้นพบความจริง ความชัดเจน การตรัสรู้ การที่ระลึกตระหนักถึงความจริง

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

น้ำแข็ง

สัญลักษณ์ภูเขาน้ำแข็ง

ภูเขาน้ำแข็ง เป็นสัญลักษณ์แห่งการเติบโตอยู่ภายใน เหมือนภูเขาน้ำแข็ง ที่มีฐานอยู่ใต้น้ำที่ลึกและใหญ่กว่าที่เห็นภายนอก จึงบ่งบอกถึงการเติบโต การเปลี่ยนแปลง สิ่งต่าง ๆ ภายใน และภูเขาน้ำแข็งยังบ่งบอกถึงการปลีกตัว ปลีกวิเวก และการรอคอยได้อีกด้วย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

หอยทาก

สัญลักษณ์หอยทาก

หอยทาก เป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้า ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป และยังมีบ้านที่ติดอยู่บนหลังตัวเอง บ่งบอกถึงการที่มีพร้อมทุกอย่างแล้ว พอใจในสิ่งที่มีตอนนี้แล้ว

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

นก

สัญลักษณ์นก

นก เป็นสัญลักษณ์ธาตุลม เป็นเรื่องของการสื่อสาร ของการส่งสาส์น ส่งข้อความ การพูด รวมถึงความคิดที่ชัดเจน เหตุผลและความรู้ และยังแปลได้ถึงการมีอิสระได้อีกด้วย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้